Персоналії

Откаленко Михайло

Откаленко Михайло

16.12.2015

Откаленко Михайло 

Откаленко Михайло Панасович (4.11 1913 - 1981) – видатний методист і  вчений, завідувач відділу методики географії НДІ педагогіки України з 1959 до 1981 року, старший науковий співробітник, автор системи методичної служби в географії.


Біографія

Розпочав учителювати Михайло Панасович у Вінницькій області після закінчення Київського університету імені Тараса Шевченка в 1931 році.  Працюючи в школі, він писав вірші, п’єси. Деякі з них друкувались у районній газеті, п’єси його ставили вчителі на самодіяльній сільській школі, а сам він був і сценаристом, і режисером, і актором.

Творче ставлення до роботи, допитливість і активність у праці допомогли йому в майбутньому стати відомим ученим – методистом.

З 1939 року він служив у лавах Радянської Армії, пройшов усю війну, брав учать у боях за визволення території багатьох областей України і країн Центральної Європи: Польщі, Чехо-Словаччини, Угорщини.

Після війни він  працював у школах міста Києва (середня школа № 48 і балетна школа при театральному інституті ), де викладав географію.

У 1958 році професор О. Діброва запросив його до роботи в Науково-дослідному інституті педагогіки, у якому очолював відділ методики географії, а з 1959 року вже сам Михайло Панасович очолював цей відділ.


Напрацювання автора

незабаром після початку роботи в НДІП він захищає кандидатську дисертацію, стає провідним ученим  у розвитку географічної освіти в Україні. Йому належить понад 200 науково-методичних праць, серед  яких 19 посібників і монографічних видань: «Методика викладання початкового  курсу фізичної географії», «Методика роботи з картою», «Поурочні розробки  початкового курсу фізичної географії»,  «Методика позакласної і позашкільної роботи з географії», « Про планету Земля» і багато інших.

У науково - дослідницькій діяльності він дотримувався двох напрямів: виховання в учнів відданості своїй Батьківщині і формування їхньої пізнавальної активності.

Багато часу й таланту віддав Михайло Откаленко методиці вивчення фізичної і економічної географії. У науково - дослідницькій діяльності він дотримувався двох напрямів: виховання в учнів відданості своїй Батьківщині і формування їхньої пізнавальної активності. Він створив систему методичної служби з географії в Україні: «учитель - методист - науковий співробітник». З цією метою організовував виїзні засідання відділу методики географії в різні міста України. Тематика цих засідань була різноманітною, цьому сприяло розуміння методики географії, розвиток якої М. Откаленко вбачав у методології предмета. Яка методологія, така й методика. Він дотримувався відомої істини в дидактиці: правильно поставлена методика має випливати із самої сутності географії. До методології Михайла Панасович відносив способи і процес здобування знань.

До методики – способи повідомлення і передачі знань, тобто саме навчання географії. При цьому він наголошував, що географічна наука має одні методи досліджень – набуття знань, методика навчання – інші, оскільки мета її інша: навчити учня самостійно здобувати знання.

"Правильно поставлена методика має випливати із самої сутності географії "- Михайло Откаленко

Методику він розглядав не тільки як передачу суми знань, умінь і навичок, а й як творчість і не визнавав шаблонних рецептів, які, на його думку,тільки сковують творчу діяльність учителя.

До завдань шкільної географії М. Откаленко відносив насамперед вироблення вмінь будувати уроки так, щоб ідеї виховання учнів органічно поєднувалися зі змістом уроку. Цьому і присвячена одна із його праць  – « Виховна робота вчителя на уроках географії ». У ній він поставив  на перше місце формування особистості, виховання людини, відданість своїй Батьківщині, розкрив ідеї патріотизму під час вивчення рідного краю й інтернаціоналізму на прикладі участі народів – сусідів України – у боротьбі з німецько - фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні.

"Знання карти – це те, що вирізняє географію серед інших шкільних предметів" - Михайло Откаленко

Значну роль приділяв роботі з картою, бо знання карти – це те, що вирізняє географію серед інших шкільних предметів. Цій проблемі він віддав багато сил. Їй були присвячені наукові конференції і написана згадувана вище книга «Методика роботи з картою», у якій він уперше розкрив методику роботи з картою на уроках. Карта мала допомогти учням засвоїти матеріали про природні ресурси території (країни, регіони). Откаленко ставив перед шкільною географією завдання навчити учнів глибоко знати карту ,особливо економічну, і виробити в них навички роботи з цифровими показниками, таблицями, діаграмами тощо.

Велике значення Михайло Панасович надав обліку географічних знань на уроках. Він надрукував у книзі «Методика обучения географи » за ред. А. Бібік (1976) розділ про облік знань на уроці і в позакласній роботі. Він вважав, що в обліку знань виявляється майстерність і загальна культура вчителя географії, а також рівень знань і мислитель на діяльність учнів.

За час керівництва Михайла Панасовича роботою відділу методики географії вийшло 11 збірників « Методика викладання географії» і 15 збірників «Краєзнавство в школі», які видавалися щорічно і в яких висвітлювалися проблеми теорії і практики шкільної географії і географії ВНЗ.

Розвитку методики географії в Україні сприяли організовані Откаленком наукові конференції і виїзні засідання відділу методики географії НДІ педагогіки України. Він був організатором і учасником усіх засідань,  а вони проводились в усіх областях України на теми, присвячені становленню і розвитку методики географічної освіти і виховання учнів.

Неможливо окреслити коло активної  діяльності Михайла Панасовича: він керував свого часу науково-методичною комісією при Міністерстві освіти України, республіканською секцією методики географії Педагогічного товариства, був членом президії Українського географічного товариства, брав активну учать у всіх географічних з’їздах. І незважаючи на завантаженість, турбувався про зростання методичної майстерності вчителів, виступав з лекціями і повідомленнями про нові досягнення географічної науки і методики географії .

Михайло Панасович був діяльною людиною. Його діяльність була настільки багатогранною, що можна лише дивуватися його працездатності, умінню організовувати свою працю, встигати ознайомитися з різноманітною інформацією.

Михайла Панасовича немає серед нас, але ім’я видатного українського методиста, ученого й педагога буде завжди дороге вчителям географії, викладачам ВНЗ і всім тим, хто його близько знав. Наукові праці Михайла Панасовича успішно розвиваються і впроваджують у практику його учні, тисячі вчителів географії і викладачі ВНЗ.


Нагороди

За бойові заслуги був нагороджений орденом Червоної Зірки і сімома медалями .